படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்

படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும் 1. Anthropology - மானுடவியல்/ மானிடவியல் 2. Archaeology - தொல்பொருளியல் 3. Astrology - சோதிடவியல் (சோதிடம்) 4. Astrology - வான்குறியியல் 5. Bacteriology பற்றுயிரியல் 6. Biology - உயிரியல் 7. Biotechnology…

0 Comments