வாய் துர் நாற்றம் – சரி செய்வது எப்படி?

வாய் துர் நாற்றம் – சரி செய்வது எப்படி? வாய் துர் நாற்றம் , வாயில் குடியிருக்கும் (Anaerobic gram negative bacteria) நுண் கிருமிகள் பிராணவாயு இல்லாத சூழ் நிலையிலும் பெருகும். நுண்கிருமிகள் வெளியேற்றும் கழிவுகளால் துர் நாற்றம் உண்டாகிறது.…

0 Comments